10 czerwca 2018r. we Fromborku zrealizowano kolejne ćwiczenia ratownicze - „WAŁ 2018”. Na miejsce ćwiczeń wybrano teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Wiślanego w pobliżu wcześniej wykorzystywanego mola.

10 czerwca 2018r. we Fromborku zrealizowano kolejne ćwiczenia ratownicze - „WAŁ 2018”. Na miejsce ćwiczeń wybrano teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Wiślanego w pobliżu wcześniej wykorzystywanego mola.

Niezapowiedziane ćwiczenia realizowane były przez funkcjonariuszy KW PSP w Olsztynie na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Zasadniczym celem ćwiczeń była ocena stanu gotowości zasobów ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego podczas likwidacji zdarzeń związanych z zagrożeniem powodziowym. Podczas przeprowadzonych ćwiczeń przez zespół kontrolujący Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego realizowano epizody związane z:

- ograniczaniem terenów zalewowych przed napływem wody z wykorzystaniem worków z piaskiem oraz rękawów przeciwpowodziowych,

- omówiono techniki i metody układania oraz podnoszenia korony wału w celu skutecznego ograniczenia napływu wody,

- usuwanie wody z wykorzystaniem pomp szlamowych,

- odnalezieniem i dotarciem do osób poszkodowanych, ewakuacji z wykorzystaniem jednostki pływającej dedykowanej do pracy na terenie zalewowym,

- sprawdzeniem sprawności sprzętu oraz wyposażenia do działań powodziowych będącego na wyposażenie jednostek uczestniczących w ćwiczeniach,

- uruchamianiem dyżurów domowych i wzmacnianie potencjału ratowniczego na czas realizowania działań długotrwałych,

W ćwiczeniach uczestniczyły wybrane zasoby ratownicze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu braniewskiego oraz dodatkowo strażacy PSP z powiatu lidzbarskiego i bartoszyckiego.

Za organizację, przeprowadzenie oraz ocenę realizowanych ćwiczeń odpowiadali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, którzy dokonali również podsumowania i omówienia przeprowadzonych na poziomie województwa ćwiczeń w zakresie działań powodziowych.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie