13 października br. w Pieniężnie odbyło się uroczyste przekazanie dla strażaków – ochotników nowego pojazdu ratowniczego oraz sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Strażacy – ochotnicy z jednostki OSP Pieniężno otrzymali nowoczesny pojazd średni ratowniczo – gaśniczy, który wzmocni potencjał ratowniczy jednostki OSP. Włączenie pojazdu pożarniczego do służby rozpoczęło się od poświęcenia wozu strażackiego przez proboszcza parafii p. w. św. Piotra i Pawła ks. Marka Adamczyka.

Kluczyki i dokumenty do nowego pojazdu GBA Renault wręczali:

- Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo

- Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko

- V-ce Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Miron Sycz

- Starosta Braniewski Leszek Dziąg

Samochód, pozyskany został dzięki staraniom strażaków i  Burmistrza Pieniężna Kazimierza Kiejdo przy współpracy z Radą Miejską oraz dzięki udzielonemu wsparciu: KG PSP, Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Powiatu Braniewskiego. Wóz zakupiono za kwotę 769 980 zł z czego:

- 250 000 zł pozyskane zostało w ramach dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,

- 50 000 zł z dotacji Urzędu Marszałkowskiego

- 10 000 zł z Powiatu Braniewskiego. 

Podczas sobotniej uroczystości dokonano również przekazania sprzętu ratowniczego, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Sprzęt wręczali: Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, V-ce Wojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski oraz Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. Wyposażenie ratownicze otrzymali przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Pieniężno: OSP Pieniężno, OSP Kierpajny Wielkie, OSP Lechowo oraz OSP Pluty.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Na uroczystość przekazania przed remizę jednostki OSP Pieniężno przybyli członkowie jednostek OSP, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo, mieszkańcy oraz sympatycy pożarnictwa.