16 lipca 2020 roku w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się egzamin sprawdzający kwalifikacje medyczne strażaków PSP. W egzaminie sprawdzającym posiadane kwalifikacje KPP uczestniczyło łącznie 15 braniewskich strażaków.

Uczestnicy egzaminu uzyskali tytuł „RATOWNIKA” zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który jest ważny przez 3 lata. Tym samym strażacy uzyskali najwyższy możliwy stopień przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nieposiadających wykształcenia medycznego.

Egzamin składał się z bloków tematycznych, których zaliczenie wymagane było do uzyskania kwalifikacji medycznych. Test złożony z 30 losowo wybranych pytań odbył się w świetlicy jednostki OSP Braniewo a następnie strażacy realizowali zadania praktyczne z wykorzystaniem fantomów według przygotowanych scenek sytuacyjnych. Podczas wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem manekinów ćwiczono również działania w zakresie zagrożenia COVID – 19.  

Kolejnym etapem egzaminu były ćwiczenia praktyczne, które przeprowadzone zostały na placu wewnętrznym KP PSP. Dodatkowo strażacy mogli zapoznać się z nowymi zasadami i technikami dotyczącymi metod udzielania pierwszej pomocy.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwał koordynator wojewódzki ratownictwa medycznego KW PSP w Olsztynie mł. asp. Krzysztof Maczulski oraz sekc. Mateusz Ostrowski z KP PSP w Braniewie.

Opracował: bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie